Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

 Stichting "Vrienden van het dienstvak LO&Sport".

Het bestuur vanaf medio 2022: Pieter van der Peet, Richard Sorée, Johan Bouman, Johan Veenstra en René de Jager.


De stichting heeft ten doel:

a. het verspreiden van vakkennis en vernieuwingen op het gebied van LO&Sport van Defensie;

b. het bevorderen van de betrokkenheid van medewerkers en oud-medewerkers van de LO/Sport bij het Dienstvak LO&Sport;

c. het bijdragen aan het welbevinden van medewerkers en oud-medewerkers van de LO&Sport en hun families;

d. het ondersteunen van het Dienstvak LO&Sport op het gebied van corpsgeest, traditie, saamhorigheid en kameraadschap;

e. het naar buiten toe uitdragen en presenteren van het Dienstvak LO&Sport;

f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting verwezenlijkt haar doelen, o.a. door:

a. het verzamelen, verwerken en bekend stellen van informatie over de lichamelijke oefening en sport en het Dienstvak LO&Sport aan medewerkers en oud-medewerkers van de LO&Sport en derden, onder meer door het geven van informatie en/of het opzetten en bijhouden van een internetsite;

b. het ondersteunen van medewerkers en oud-medewerkers van de LO&Sport bij het elkaar ontmoeten, het uitwisselen van kennis en ervaring en het delen van herinneringen en emoties;

c. het participeren in het vastleggen van de geschiedenis en het onderhouden van de tradities van de LO&Sport binnen defensie;

d. het behartigen van belangen van de veteranen van het Dienstvak LO&Sport;

e. het ondersteunen en/of mede organiseren van activiteiten, zoals dienstvakdagen, reünies, herdenkingen en andere activiteiten, die de verbondenheid bevorderen;

f. het vertegenwoordigen van de stichting bij, nader vast te leggen, officiële en speciale aangelegenheden betreffende het Dienstvak LO&Sport.

Samenstelling bestuur "Stichting  vrienden van het Dienstvak LO&Sport (vanaf juli 2022):

Voorzitter:  Pieter van der Peet

Secretaris: Richard Soree

Penningmeester: René de Jager

Lid:  vacature

Lid: Johan Bouman

Het allereerste bestuur


Oprichtingsbestuur:

Het allereerste bestuur ontstond, doordat het LO&Sport bedrijfsblad 'de Zandloper' vanwege bezuinigingen (net als vele andere militaire bedrijfsbladen niet meer mocht worden uitgegeven.
Na ampele overwegingen werd besloten een stichting op te richten, met daaronder de websites Fitforaction.nl en Sportcommissie.nl. Alle artikelen die op Fitforaction.nl zouden gearchiveerd worden in een tussentijdse uitgave van de Zandloper. 
Jan van den Dool (toenmalig C-LO&Sport) werd de eerste voorzitter, zijn secondanten waren Wil Maaswinkel (ook oud-C), Johan Bouman en Richard Wichhart. Gertjan de Brouwer (toentertijd Hoofd Sectie Ondersteuning) heeft eveneens veel tijd en energie gestoken in de oprichting van de stichting.