Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


'FIGHT' OP MAAT

Door : Danny Derks en Age de Wit

Functioneel testen binnen het fysieke Gereedstellingstraject van 414 CBRN-Verdcie[1]

In december 2016 heeft het personeel van 414 CBRNcie (414) deelgenomen aan een taakspecifieke veldtest, de FIGHT-CBRN. Deze meting vormde de afsluiting van het fysieke Gereedstellingstraject van 414 CBRNcie. Het was voor de eenheid de eerste keer dat de FIGHT in deze vorm werd afgelegd. In de weken voorafgaand aan de meting is de inhoud van deze specifieke FIGHT vastgesteld en beproeft in nauwe samenwerking met de eenheid, de LO&Sportinstructeur en het Fieldlab 13 Ltbrig. In dit artikel gaan we in op het gereedstellingstraject van 414, het ontstaan van de FIGHT-CBRN en toekomstige ontwikkelingen.

Gereedstellingstraject 414 CBNR-Cie:

414 is een relatief nieuwe eenheid binnen de 13 e Brigade en het CLAS. Hetzelfde geldt voor 101 CBRNcie die is ingedeeld bij de 43 e brigade. De beide eenheden hebben als doel het operationeel optreden van Defensie te ondersteunen met verkennings-, detectie- en ontsmettingscapaciteit bij een CBRN-dreiging. De capaciteiten van een CBRNcie worden daarnaast ingezet voor de ondersteuning van civiele hulpdiensten bij CBRN-incidenten en/of dreigingen op nationaal grondgebied.                                                                     

Figuur 1: Verplaatsen ‘gewonde’

De visie op het fysieke gereedstellingstraject van de eenheden van 13 Ltbrig, en dus ook dat van 414, is relatief nieuw en begint steeds vastere vorm te krijgen binnen de brigade. Het proces is begonnen in 2014 tijdens de pilot ‘fysieke training’ bij 17C-Cie en 42 BVE. Tijdens deze pilot zijn een aantal nieuwe trainingsvormen gebruikt en zijn voor het eerst de fysieke testen AMF[2] en FIGHT[3] gebruikt om middels fysieke parameters algemene-en taakspecifieke fitheid in kaart te brengen. Zowel de trainingsvormen als de fysieke metingen bleken zinvol. Om een goede en verantwoorde fysieke opbouw te garanderen was de vervolgstap het koppelen van training en metingen aan het Generieke Gereedstellingstraject van de eenheid. Het FMOTP van de eenheid (gebaseerd op de Generieke Aanbevelingen) moet voorzien in de juiste trainingsopbouw. Het trainingsproces wordt gemonitord en bijgesteld middels diverse fysieke metingen. In onderstaande figuur is te zien op welke momenten, en met welke opbouw in normeringen (score) de AMF en FIGHT zijn weggezet in het traject van 414. 

Figuur 2: Fysiek Gereedstellingstraject 414 CBRN-compagnie

Het voert voor dit artikel te ver door om de achtergrond en inhoud van het volledige fysieke traject door te nemen. Wel dient opgemerkt te worden dat het fysieke traject van 414 onderdeel is van ontwikkelingen binnen 13 Ltbrig om te komen tot voor de eenheid specifieke fysieke- en mentale profielschetsen. Het doel hiervan is om voor elke eenheid (wapen en dienstvak) binnen de brigade een profiel vast te leggen met afspraken en normeringen m.b.t. de fysieke belasting bij verschillende inzetopties van de eenheid, de verschillende meetmomenten en over fysieke training. In de profielschets wordt naast het fysieke profiel, ook de mentale vorming/groepsvorming omschreven. Het doel is om vorming van het individu en de groep praktisch gestalte te geven en systematisch op te nemen in het gereedstellingsproces.

Conform figuur 2 heeft 414 CBRN Verdcie in 2016 zowel de AMF1 als de AMF2 afgelegd waarbij de respectievelijke scores/normeringen dienden als richtlijn om fysieke opbouw te garanderen. De uitslagen van de AMF maken zichtbaar waar de eventuele tekortkomingen van de eenheid en het individu liggen. Deze zijn gedurende het jaar zoveel mogelijk gebruikt  om trainingen individueler en specifieker te maken.

Figuur 2 laat ook zien dat gedurende het gereedstellingstraject de inhoud van de training geleidelijk verschuift van ‘algemeen fit’ (blauw) naar ‘taakspecifiek fit’ (groen). Algemene fitheid (grondvormen van bewegen) is voorwaardelijk en biedt het fundament om meer specifiek te kunnen trainen en belasten, en worden gemonitord middels AMF. Een specifieke FIGHT voor de CBRNcie bestond echter nog niet. Om zowel het individu, de commandant als de sportinstructeur inzicht te geven in taakspecifieke fitheid van het personeel, was het noodzakelijk een FIGHT specifiek voor deze compagnie te ontwikkelen. De FIGHT heeft een aantal uitgangspunten. De test moet taakspecifiek zijn, meetbaar, herkenbaar voor het individu, realistisch, en moet aanknopingspunten geven voor fysieke (en mentale) vervolgtraining. Daarnaast moet de FIGHT fysiek en mentaal (doorzettingsvermogen) uitdagend zijn, een maximaaltest die laat zien of een individu al dan niet klaar is voor de ‘echte wedstrijd’ van zijn eenheid. Organisatorisch gezien is het zaak dat het  parcours zoveel mogelijk ‘self supporting’ is en dat er een goede doorstroming is.

In overleg tussen 414, de LO&Sportinstructeur en het Fieldlab is vastgesteld wat de meest voorkomende fysieke taken/handelingen zijn van het individu binnen het optreden van de CBRNcie. Deze taken zijn vervolgens zoveel als mogelijk SMART gemaakt door vast te stellen wat de frequentie, duur en intensiteit van de activiteiten zijn in het reguliere optreden. De laatste stap is het maken van een logische opbouw van de individuele onderdelen zodat het voor de deelnemers lijkt alsof ze een aaneengesloten actie doorlopen.

Figuur 3: schematische weergave FIGHT CBRN

414CBRN Verdcie is een samengestelde eenheid. Het bestaat uit een Staf, een Logistiek Peloton, een DIM-Peloton (Detectie, Identificatie, Monitoring) en drie Ontsmettingspelotons. De hoofdtaak van de compagnie is CBRN-bescherming bieden en de neventaak is constructie. Naast verschillende taken zijn er binnen de compagnie ook diverse verschillende functieclusters per sub-eenheid aanwezig. Omdat specificering van de FIGHT tot op pelotonsniveau niet wenselijk was, hebben we getracht zoveel mogelijk de taken die voor iedereen gelden binnen de compagnie bij een CBRN-situatie terug te laten komen in de FIGHT.

In figuur 3 is de schematische weergave van de FIGHT CBRN te zien. In de meting komen zowel algemene militaire-, als taak/eenheid specifieke vaardigheden terug. Het individu start met een verplaatsing van 5km met volledige uitrusting binnen 55 min. Vervolgens voert hij/zij twee constructietaken uit. Het tenue voor de onderdelen 2 t/m 4 is GVT. Na het afleggen van (een deel van) de hindernisbaan krijgt eenieder 5 min de tijd om zich om te kleden in volledige CBRN-uitrusting (dit onderdeel wordt niet meegenomen in eindtijd). De onderdelen 6 t/m 10 zijn specifiek geënt op het optreden in de z.g. ontsmettings-straat. Elk individu moet in staat zijn om gekleed in CBRN-pak vaten met chemicaliën te verplaatsen, te werken met brandweerslangen, en in geval van een gewonde deze op diverse manieren zo snel mogelijk naar een veilige locatie te verplaatsen. M.u.v. de mars van 5 km is de FIGHT CBRN een maximaaltest. Doel is om de onderdelen zo snel mogelijk af te leggen. De gemiddelde tijd van de onderdelen 2 t/m 10 was 25 minuten (plus/min 5min).

Figuur 4: Tillen en dragen vaten met chemicaliën

Voorafgaande aan de daadwerkelijk afname in december is de FIGHT CBRN bij wijze van proef een maand eerder reeds afgenomen bij een deel van de compagnie. Uit de evaluatie bleek dat de FIGHT, met een aantal aanpassingen, bruikbaar en herkenbaar was voor zowel het personeel als de testleiders. Nadat de gehele compagnie in december de FIGHT heeft afgelegd, zijn de resultaten verwerkt in een database en geanalyseerd. Zoals gebruikelijk bij dergelijke testen worden de individuele resultaten ingedeeld in percentielen. Hierbij krijgt elk individu een score 1-10. De resultaten zijn op het niveau van het individu, de compagniescommandant en de LO&Sportinstructeur teruggekoppeld d.z.v Fieldlab 13Ltbrig. In de periode die volgt tot aan daadwerkelijke gereedstelling heeft het individu nog tijd om te werken aan eventuele tekortkomingen op fysiek gebied.

figuur 5: Terugkoppeling AMF en FIGHT

Toekomstige ontwikkelingen

De ontwikkelingen rondom het fysieke gereedstellingstraject van 414, de fysieke training van de compagnie en het monitoren van fitheid middels AMF en een taakspecifieke FIGHT passen volgens ons goed binnen de Visie 2020 van LO&Sportorganisatie en TGTF. (In 2020 heeft de individuele militair continu inzicht in zijn Fysieke en Mentale Inzetbaarheid (F&MI) en in de eisen die het operationele optreden aan hem stelt.)

Door professioneel te trainen, het gereedstellingsproces te monitoren middels relevante en taakspecifieke testen die gebaseerd zijn op het optreden en dit inzichtelijk te maken voor alle niveaus, dragen we bij aan de daadwerkelijke uitvoering van die visie. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn. De ontwikkeling van de FIGHT CBRN is slechts een stukje binnen de puzzel van het Rhino Performance Program, een totaalprogramma bedoeld om elke militair van 13 Ltbrig gezond, fit en mentaal sterk te maken en te houden. Het komende jaar wordt verder gebouwd aan de diverse fysieke profielen van de eenheden inclusief de bijbehorende eenheids-specifieke FIGHT’s.

Age de Wit: Fieldlabmanager 13e Lichte Brigade
Sgt1 Danny Derks: LO&Sportinstructeur 414 CBRNci  

   

[1] CBRN-Verdcie: Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair-Verdedigingscompagnie
[2] AMF: Algemene Militaire Fitheid
[3] FIGHT: Fysieke InzetGereedheidsTest


Publicatiedatum: 10 maart 2017