Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

DE GESCHIEDENIS VAN HET FMOTP

Door Oscar Prins

Mij is gevraagd een mindset weg te zetten om een kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen in het toepassen van een periodiseringsformat om te komen tot een Fysiek en Mentaal Opleidings en Trainings Plan (FMOTP).

De mindset bestaat uit dit schrijven en een film waarin een instructie gegeven wordt voor het hanteren van een nieuw ontwikkeld FMOTP format. Na het lezen van dit stuk en het kijken van de instructiefilm heb je het volgende geleerd:

1.   Je hebt kennis gekregen van ontstaan en de ontwikkeling van het periodiseringsmodel.
2.   
Je weet waar het document is geborgd binnen de O&T lijnen.
3.   
Je kunt het nieuwe format FMOTP gebruiken.

Het ontstaan en de ontwikkeling van het FMOTP:
Voor de jaren 2000 boden we producten aan die we tot op de dag van vandaag nog steeds aanbieden nml: bijdrages aan fysieke en mentale ontwikkeling met als doel een verbeterd operationele inzet. Echter, door de val van de muur en enorme bezuinigingsrondes werd aan ons bestaansrecht van de LO&Sportorganisatie getwijfeld. Waar was het bewijs dat we een bijdrage aan de operationele gereedheid leverden? Waarom niet extern inhuren van burger-sportinstructeurs?

Voor 2000 werden militairen grofweg in drie keuringsgroepen onderverdeeld. In gevechtseenheden (functiegroep1) gevechts-ondersteunende eenheden (functiegroep 2) of overige eenheden, functiegroep 3). Omdat deze indeling veel te grof was en om de belastbaarheid van de militair beter af te kunnen stemmen, is er gekozen voor een indeling op basis van fysieke functie-eisen, afgeleid van het fysieke profiel van de eenheid. Nieuwe militairen werden eerst in vier en later in zes clusters onderverdeeld. Voordelen waren het beter kunnen keuren van het personeel, het verminderen van het opleidingsverloop en het kunnen stellen van eisen op fysiek gebied bij functietoewijzing.

Keuring in Amsterdam

Om ons bestaansrecht sterk weg te zetten, moesten we een bewijs op tafel kunnen leggen dat onze programma’s afgestemd waren op de functieclusters en dat we daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de operationele gereedstelling. Mentale training stond nog in de kinderschoenen, periodiseringmodellen waren niet opgenomen in de statuten en onze gehanteerde trainingsleer was niet wetenschappelijk onderbouwd.

Het was duidelijk dat we als organisatie voor ons voortbestaan moesten werken. Losse lessen, niet gefundeerd gepland, zonder overleg met de eenheid, zonder duidelijk doel, zonder afstemming met het programma van de eenheid, zonder een onderverdeling in Leren, Trainen en Vormen konden niet meer. We hadden een periodiseringsmodel nodig waarin we konden bewijzen dat we er als organisatie toe doen.

De geboorte van het LOFT-document rond 2003 was een feit. Lichamelijke Oefening en Fysieke Training, weggezet in een periodiseringsmodel. Dit model werd door een landelijke, meerdaagse bijscholing geïntroduceerd en uitgelegd. De termen VATH, 6 stappenplan, afstemmen fysieke belasting, Macro-, Meso- en Micro-planningen werden gemeengoed. In een beschrijvend document werd de eenheid weergegeven met zijn bijzonderheden, afspraken trainingen en jaarprogramma’s.

Over de ontwikkeling van het LOFT-document werd in 1980 al geschreven in IMPULS.

De toenmalige commandant kol Spreij omschreef het document als volgt:

‘Het LOFT-document is een in tijd afgebakend Opleidings- en trainingsplan, afgeleid van het fysiek profiel van de eenheid, waarin de fysieke en mentale componenten geïntegreerd terug te vinden zijn. Dit document wordt opgesteld door de Commandant van de eenheid in nauwe samenwerking met C-LO/Sportgroep. Het investeren in het zo goed mogelijk opstellen en bijsturen van dit document moet tot een beter fysiek trainings- en oefenprogramma leiden. Een goed trainingsprogramma is een voorwaarde voor een betere fysieke en mentale fitheid. Dit leidt tot een betere inzetbaarheid van de eenheid en minder uitval ten gevolge van fysieke problemen en blessures’.

Later werd vanuit strategische belang gekozen de mentale pijler te benadrukken. Als organisatie leverden we door onze grensverleggende activiteiten een belangrijke bijdrage aan de mentale component. De term LOFT werd gewijzigd in FMOTP zodat de bijdrage aan mentale coping strategieën zichtbaar gemaakt kon worden.

We zien in de loop van de tijd het volgende verloop in onze aandachtsgebieden nml; van Fit For Function, naar Fit For Action naar; Fit For Life, Fit For Function, Fit For Action

Tot op de dag van vandaag hanteren we het FMOTP. Dit document is in de loop der tijd opgenomen in de systematiek van de LO&Sportorganisatie, de bouwplaat van de LO&Sportorganisatie, in de diverse kwalificatieprofielen met zijn kerntaken en in handboeken zoals het Handboek Opleiden en Trainen (DP Land-E&T-8).

Ook in het Geschiedenisboek van LO&Sport wordt aandacht geschonken aan het LOFT-document

 

De Borging van het document:

De trainingsleer van NSCA, welke we hanteren weet zeer duidelijk weer te geven wat het belang is; “one of the key concepts in the preparation of the militair is periodized training”. Trainingsplannen zijn essentieel wanneer je de prestaties van de militair wilt verbeteren. Geadviseerd wordt om non-lineair te plannen, te werken met geïntegreerde trainingscomponenten, opeenvolgend in tijd, met verzwaarde belasting, vermijden van overbodige variaties en plannen vanuit specifieke doelen.

Hoofddoel is een effectieve trainingstimulus geven wat gebalanceerd gepland is zodat overtraining voorkomen wordt.

Ook in het oogmerk van onze commandant wordt het FMOTP sterk weggezet.

·        Missie: bijdrage leveren aan de fysieke fitheid en mentale weerbaarheid.

·        Purpose: gericht op operationele gereedstelling

·        Method: langs drie operatielijnen Fit for Life, Fit for Function, Fit for Action leveren we een bijdrage aan de operationele
      gereedstelling van het CLAS. We ondersteunen eenheden en individuen bij het borgen van een doorlopende fysieke en mentale
     ontwikkellijn.

·        Endstate: we zijn van toegevoegde waarde omdat we zorg dragen voor de fysieke fitheid en mentale weerbaarheid die essentieel
      zijn voor de inzetbaarheid van gezond personeel en eenheden van het CLAS. Hierbij is het van belang de bedrijfsvoering op orde te
      hebben.

Onze eigen systematiek spreekt over een conceptueel product wat essentieel is voor de gereedstelling van de militair. Het FMOTP is een meetbaar kwalitatief product wat gehanteerd wordt op de LO&Sportgroepen.

NSCA trainingsboek

Het Handboek Opleiden en Trainen vermeldt expliciet dat onze bijdrage in het bereiken van taakspecifieke fitheid plaatsvindt door samenwerking, waarbij onze trainingen, samen met de training van de eenheid, worden samengevoegd tot een optimaal FMOTP. Er wordt gesproken over een doorlopende leerlijn waarin de fysieke en mentale weerbaarheid van de militair geborgd is. De Staf van de LO&Sportorganisatie levert een bijdrage aan de generieke aanbeveling ten behoeve van de Learning of Training Support Package wat gebruikt wordt voor het ontwikkelen van een integraal FMOTP van de eenheid.

De vraag is waarom dit “tot in de statuten geborgd” format zo lastig te hanteren is. De in de KP’s omschreven “verzwarende omstandigheden” zouden niet moeten leiden tot het niet gebruiken van het format. Het zijn slechts de uitdagende omstandigheden van degene die het trainingsplan gaat opstellen.

Het blijkt dat het vullen van het ontwikkelde format veel tijd vergt. Verder is het moeilijk aanpasbaar, uitgeprint slecht leesbaar, niet van deze tijd, snel achterhaald en dus moeilijk hanteerbaar.

Toch is het belang dit format te hanteren groot. Een gedachtegang in trainingsleer op papier zetten waarin je laat zien dat je specifiek, doelgericht, vanuit een beginsituatie naar een doel traint met het in acht nemen van voldoende hersteltijd, komt de kwaliteit van het FMOTP ten goede. Zeker de Hoofdinstructeur, degene die zijn team aanstuurt voor zijn eenheid, kan d.m.v. een FMOTP zijn cluster sturen in de lessen die gegeven gaan worden aan de eenheden.

Voorbeeld van het nieuwste FMOTP

 

De toepasbaarheid van het nieuw ontwikkelde product:

Door te luisteren naar de werkvloer over de problemen met de hanteerbaarheid van het oude format, is er (met behulp van Excel-programmeur en oud-collega Fred Timmermans) een nieuw format ontwikkeld.

De voordelen van het nieuwe format zijn;

·        Dit format is naar behoefte van de planner/trainer eenvoudig aan te passen op de eenheid;

·        Het format is van deze tijd waarbij het gedachtegoed van het NSCA past in het format;

·        Het format is in geprinte toestand leesbaar;

·        Het format is makkelijk aanpasbaar in tijd (kalender weken);

·        Het format werkt met slimme toepassingen zoals verwijzingen, cel-vermeerdering enz.;

·        Het format is door iedereen te hanteren (er zit een handleiding bij);

·        Er kan binnen de opleidingen gewerkt worden met een vast format wat voldoet aan de door BOTO opgestelde opleidingseisen vanuit vigerende documenten.

Jungletraining

Alle voordelen geven geen excuus het document niet te gebruiken. Het is toepasbaar voor de verschillende FFL, FFF, FFA doelgroepen. Tussen initiële opleidingen en Functie Opleidingen of Vaktechnische Opleiding kunnen er verbanden worden weergegeven die de doorlopende ontwikkeling weergeven. Zelfs vanuit opleidingen naar paraat is de overdracht makkelijker. Er is direct inzicht in de gevolgde opleiding en de ontwikkeling in Leren en Trainen en Vormen. Ook paraat zijn de geplande periodisering periodes overdraagbaar (bv voorbereiden voor “Jungle/koudweer/uitzending”) Door een taal te spreken in format, lesitems en periodiseringsmodellen zetten we onze organisatie zeer sterk weg binnen de Opleiding en Training systematiek en leveren we een zichtbare en meetbare bijdrage aan de operationele gereedstelling. Basis van deze gedachte is het leggen van verbindingen (tussen trainingsleergedachtes, tussen eenheden, tussen ontwikkelaars) zodat we als organisatie sterker staan in ons gezamenlijk doel.

Ik hoop dat deze stap aanleiding geeft voor de verbinding in gedachtes die we nodig hebben.

Publicatiedatum: 15 mei 2020