Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

SAMENWERKING LO&SPORT MET TGTF ÉN DGI

Door Jan Welling

Al sinds jaar en dag werken TGTF en de LO&Sportorganisatie KL nauw samen, met als doel militairen en eenheden op het gewenste fysieke en mentale niveau te krijgen en te houden.
LO&Sport doet dit middels het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van fysieke en mentale opleidings- en trainingsplannen. TGTF zorgt (o.a.) voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze programma’s en monitort de effecten ervan middels Fieldlabs. Ook wordt intensief samengewerkt op het gebied van het weer inzetbaar krijgen van militairen die ziek of geblesseerd zijn geweest.

Sinds enige tijd is er een nieuwe speler op dit vlak: DGI. Duurzaam Gezond Inzetbaar. Een project op basis van de regieagenda ‘goed werkgeverschap’. Dit (groeiende) team richt zich, via de vier focusgebieden: goede slaap, goede voeding, goede beweging en mentale kracht op het duurzaam gezond krijgen/houden van militairen. Tijdens, maar ook na hun ‘militaire leven’.
Een effect van DGI is het instromen van 17 leefstijlcoaches op de LO&Sportgroepen, begin 2020.

Op woensdag 11 december 2019 waren de Management Teams (MT) van deze drie organisaties bijeen om bovenstaande aan elkaar te presenteren en om vervolgens te kijken waar koppelvlakken liggen. Niet onverwacht bleek dat de drie spelers allemaal aan het zelfde paard trekken: allen beogen een bijdrage aan de gevechtskracht CLAS te leveren door het bevorderen van de gezondheid, fitheid en weerbaarheid van militairen.

De belangrijkste koppelvlakken liggen op het gebied van het creëren van eenheid van opvatting en ‘unity of voice’: allemaal dezelfde boodschap uitzenden. Voor alle deelnemers was ook het eigenaarschap voor het duurzaam gezond blijven duidelijk: dit ligt vooral bij de militair zelf, waarbij ook zijn/haar commandant een (belangrijke) rol heeft. Denk hierbij aan het faciliteren van de mogelijkheid om te trainen en de balans tussen werk – privé.

Een ander punt waar de drie organisaties elkaar prima vonden, was het punt van informatiemanagement en communicatie. Hoe kunnen we hetgeen we voor ogen hebben en doen, zo goed mogelijk aan de man brengen en zichtbaar maken. Door succesverhalen met elkaar te delen zullen collega’s die dit nodig hebben de weg weten te vinden, om de regie over hun eigen gezondheid en welzijn in handen te nemen.

LO&Sport, DGI en TGTF kunnen daarbij een belangrijke begeleidende rol spelen waarbij de richting is van wetenschap naar praktijk en van curatief naar preventief.

De commandanten van de drie organisaties (kol (bd) Van der Sar (Wnd H-TGTF), lkol De Boer (C-DGI) en lkol Velders (C-LO&Sportorganisatie KL)) spraken de sterke wil uit om de samenwerking de komende tijd nog verder te intensiveren door elkaars expertise te delen, elkaars rollen te (leren) kennen en het eigenaarschap te benadrukken. De wil hierbij is om elkaar nog sterker te maken, in het besef dat er iets vernieuwends gestart is waarbij niet alles te voorspellen is en soms met een pioniersgeest moet worden gedacht.
Ook op dit gebied wordt van het leiderschap het één en ander verwacht.

Een aantal uitwerkingen van deze samenwerking zijn al gestart. Voor maart 2020 is een afspraak gemaakt om weer bijeen te komen om te bespreken hoe de zaken dan lopen en dit vruchtbare overleg een vervolg te geven.

Publicatiedatum: 12 december 2019